Jaarverslag 2018

Kerngegevens

 

Begroting 2018

Rekening 2018

Bestuurlijk

Aantal raadsleden 

33

33

Aantal wethouders

4

5

Commissieleden (niet-raadsleden)

15

17

Financieel (x € 1.000)

Totale programmabaten 

186.958

167.223

Totale programmalasten 

191.680

176.191

Reservemutaties:

     Onttrekkingen

15.407

10.465

     Stortingen

10.686

10.489

Saldo baten en lasten voor bestemming

92

-10.681

Sociaal

Aantal inwoners

62.260

63.058

Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG)

1.313

1.245

Totaal aantal leerlingen: 

10.652

10.487

    - openbaar basisonderwijs

1.620

1.499

    - bijzonder basisonderwijs

3.211

3.188

    - voortgezet onderwijs

5.420

5.543

    - speciaal basisonderwijs

256

257

    - Voortgezet onderwijs LWOO

145

0

Totaal aantal scholen: 

22

22

    - scholen basisonderwijs

17

17

    - scholen voortgezet onderwijs

3

4

    - scholen speciaal basisonderwijs

1

1

    - scholen voortgezet onderwijs LWOO

1

0

Fysiek

Aantal woonruimten

28.398

28.716

Aantal 'niet-woningen' conform OZB  

3.800

3.431

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)

2.565

2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers)

42.500

43.407

Aantal bedrijfsvestigingen

5.400

5.588

Aantal m2 kantoren

395.000

356.635

       waarvan beschikbaar (m2)

111.900

87.700