Jaarverslag 2018

Leeswijzer

Opbouw jaarstukken

In het hoofdstuk jaarverslag vindt u de belangrijkste oorzaken die geleid hebben tot dit resultaat. Dit bedrag is op de balans gepresenteerd onder het eigen vermogen. In een afzonderlijk voorstel zal aan u worden voorgelegd hoe dit resultaat kan worden bestemd.

Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag (deel I) bevat onder ander de verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen is opgenomen. Daarnaast bevat het jaarverslag de programmaverantwoording.

Per programma is het doel geformuleerd en per onderliggend thema zijn omschreven:

- De voorgenomen bestuurlijke activiteiten in 2018 (deze zijn conform de begroting 2018. Het BBV verplicht deze voorgenomen activiteiten in de jaarrekening op te nemen.
- Rapportage op de voortgang van de doelen; (door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven.

    Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd

    Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd

    Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering

    Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

- Wat er in 2018 is bereikt en wat daarvoor is gedaan (hier is weergegeven welke activiteiten hebben plaatsgevonden in het afgesloten begrotingsjaar);

- Wat de uitvoering heeft gekost per programma, onderverdeeld in thema’s, zijn opgenomen de werkelijke baten en lasten en de begrote baten en lasten na de begrotingswijzigingen. In overeenstemming met de begroting zijn de baten en lasten niet per product afzonderlijk opgenomen, maar per thema. Wanneer de afzonderlijke verschillen van baten en lasten per thema groter zijn dan € 25.000, of een noemenswaardige oorzaak hebben, worden deze verschillen nader toegelicht. Wanneer een ‘–‘ teken voor een bedrag staat betekent dit een nadeel.

Ten opzichte van vorig jaar wordt de toelichting van de baten en lasten ('wat heeft het gekost')  op taakveldniveau weergegeven. Dit verhoogt de mate van informatie op detailniveau.  Met de taakvelden sluiten we aan bij de voorschriften van het BBV.

Aan het eind van ieder programma is een totaal overzicht opgenomen met daarbij de eventuele afwijkingen met betrekking tot opnames uit c.q. stortingen in reserves.

De jaarrekening (deel II) bestaat uit de balans met toelichting, een kort cijfermatig overzicht van baten en lasten en een aantal bijlagen.

ga terug