Jaarverslag 2018

Bestemming van het resultaat

Het saldo van baten en lasten voor bestemming van de jaarrekening 2018 bedraagt
- € 10.681.969. Zoals eerder aangegeven zijn er ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op het uiteindelijke saldo. Deze worden in deze paragraaf nader toegelicht.

Bij de resultaatbestemming doen wij een voorstel voor enkele stortingen en onttrekkingen.
Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Programma

indeling

Toelichting

Storting in reserve (nadeel)

Onttrekking aan reserve (voordeel)

Wonen en economie

AD

Nieuw te vormen reserve Wabo: Het afgelopen jaar gaven de waboleges een groot overschot ten opzichte van het begrote bedrag weer. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de ontvangst van leges van enkele grote projecten. Uit ervaring weten we dat bij grote projecten een deel van de kosten die zijn gekoppeld aan de afhandeling van bouwaanvragen in het volgende jaar belanden. Te denken valt hierbij aan kosten van toezicht en handhaving op de bouw. Bij deze jaarrekening stellen we voor een reserve te vormen waaruit deze kosten kunnen worden betaald. Het voorgestelde bedrag is bepaald als saldering van de baten en lasten en dient als dekking voor te verwachten extra werkzaamheden voor toezicht en handhaving.
Onderaan dit hoofdstuk is meer achtergrondinformatie verstrekt over de vorming van deze reserve.

€ 1.321.490

Algemene dekkings-middelen

AD

Reserve dekking kapitaallasten: Voorheen kon ter dekking van de kapitaallasten uit de reserve dekking kapitaallasten zowel de afschrijvingslasten als de rentelasten worden onttrokken. Door de wijziging van BBV regels is het niet meer toegestaan om rentelasten te onttrekken. Alleen onttrekking van afschrijvingslasten is toegestaan.
In onze begroting waren zowel rente als afschrijvingslasten begroot. Dit levert een nadeel in de algemene dienst op van € 995.000. Wij stellen voor dit bedrag via resultaatbestemming te onttrekken aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. In de komende periode werken we aan een manier om deze lasten structureel in de begroting te verwerken.

€ 995.000

AD

Actieplan geluid: Dit betreft de afschrijvingskosten van de investeringen.

€ 40.260

Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming

SD

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders : Dit betreft de kosten die worden gemaakt voor de opvang van statushouders. In het afgelopen jaar hadden we enerzijds te maken met een teruglopende bijdrage van het rijk (vanwege minder aanwas) maar tegelijkertijd extra kosten (vanwege investeringen in het gebouw Luifelstede). Conform afspraak wordt voorgesteld het bedrag ten laste te brengen van de Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders.

€ 267.055

Grex

Reserve Grondbedrijf: Conform afspraak worden winsten en verliezen binnen het grondbedrijf, de te betalen vennootschapsbelasting en de afrekening van inzet van uren tussen het grondbedrijf en de algemene dienst verrekend met de reserve grondbedrijf. Vanwege de te nemen voorziening is er dit jaar per saldo sprake van een verlies. Derhalve wordt er een bedrag onttrokken aan de reserve grondbedrijf:

Correctie Najaarsnota

-7.220.790,00

Voorziening City

-5.750.282,00

resultaat overig

3.605.360,31

uren ambtelijke dienst

-87.433,00

 te betalen VPB 2018

-517.234,00

correctie te betalen VPB 2017

-194.465,00

totaal te onttrekken

-10.164.844,69

€ 10.164.844

Totaal

€ 1.321.490

€11.467.159

Daarnaast stellen wij u voor de eerder besloten storting in de algemene reserve ad € 997.000 op grond van de Najaarsnota 2018 terug te draaien. Dit om het totaalbeeld over het boekjaar 2018 zo zuiver mogelijk te kunnen presenteren.

Voorgestelde budgetoverhevelingen

Daarnaast worden er een aantal budgetoverhevelingen voorgesteld, dit betreffen kosten van
werkzaamheden die voorzien waren in 2018 maar daarin niet zijn uitgevoerd, maar waarvan het
wel noodzakelijk is dat ze in 2019 worden uitgevoerd. Deze posten staan in onderstaande tabel:

Programma

Toelichting

Bedrag

Wonen en economie

Onderzoek tunnel Liesbosch: Dit betreft de benodigde resterende kosten voor het uit te voeren onderzoek behorend bij motie 133 (2018). De middelen zullen worden ingezet voor het monitoren van de verkeersmaatregelen.

€ 40.260

Leefomgeving en veiligheid

Citymarketing: dit betreft benodigde middelen voor het opstellen van een uitvoeringsplan

€ 55.000

Poldermolen: het hogere bedrag ontstaat doordat er een bijdrage in 2018  is ontvangen van de gemeente Houten t.b.v. de Poldermolen.

€ 55.000

Algemene dekkings-middelen

Taakmutaties decembercirculaire: Dit betreft een aantal ontvangsten in de decembercirculaire die in 2019 dienen te worden opgepakt. Het betreft bedragen voor ‘Nieuwegein met het gezicht naar de Lek"

€ 60.000

Algemene dekkings-middelen

Taakmutaties decembercirculaire:
Dit betreft informatieplicht energiebesparende maatregelen

€ 10.000

Algemene dekkings-middelen

Taakmutaties decembercirculaire:
Dit betreft armoedebeleid

€ 25.000

Vrije Tijd

Verbindion

€ 75.553

Totaal

Voorgestelde budgetoverhevelingen

€ 320.813

Resultaat 2018

Rekening houdend met het voorgaande zal na reservemutaties en budgetoverheveling een bedrag van € 139.887 aan de algemene reserve worden toegevoegd.

In onderstaande tabel wordt dit kort gepresenteerd.

saldo baten en lasten jaarrekening

-10.681.969

voorgestelde reservemutatie Grondbedrijf

10.164.844

voorgestelde reservemutatie Sociaal domein

267.055

voorgestelde reservemutatie Algemene dienst

-286.230

saldo jaarrekening na reservemutaties 

-536.301

Budgetoverhevelingen

Resultaat na bestemming

- € 536.301

correctie storting algemene reserve Najaarsnota

€ 997.000

voorstel budgetoverhevelingen

-€ 320.813

Toevoeging aan de algemene reserve

€ 139.887

ga terug