Jaarverslag 2018

Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek

Op grond van de Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek stelt het college jaarlijks een onderzoeksplan op. Het doel van deze onderzoeken is de mate van interne beheersing van de gemeentelijke organisatie te meten en waar mogelijk te verbeteren. Het betreft onderzoeken naar doelmatigheid (efficiency) van gemeentelijke processen en naar doeltreffendheid (effectmeting) van onze gemeente. In de begrotingsraad 2015  is toegezegd dat het college via de auditcommissie de raad informeert over de uitvoering van deze verordening. De verantwoording hierover vindt daarnaast via de jaarrekening plaats. Onderstaand informeren wij u over de onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Uitgevoerde onderzoeken in 2018

  1. Evaluatie vertrouwen op de kracht van de stad  

Doel van het onderzoek: In september 2016 is het besluit genomen op de nota ‘vertrouwen op de kracht van de stad’. Met deze nota zijn vijf fundamenten geformuleerd die de uitgangspunten vormen van waaruit we als organisatie, college en raad initiatieven uit de stad tegemoet wil treden.

Uitgevoerd onderzoek en vervolg: In juni 2017 is Raad via een tussenrapportage hierover geïnformeerd. Eind 2017 zijn de inzichten verzameld en is in 2018 de evaluatie nader voorbereid. Helaas kon deze niet worden afgerond.  De daadwerkelijke afronding zal in het voorjaar 2019 gebeuren. Wij zullen de raad hierover informeren.

  1. Evaluatie planning- en controlcyclus

Doel van het onderzoek: Op basis van een evaluatie van de planning- en controlcyclus wordt een voorstel ontwikkeld voor de planning- en controlcyclus voor 2018 en verder. Het doel hierbij is verbetering en vereenvoudiging van de tussentijdse rapportages (voor- en najaarsnota), zodat de bestuurlijke drukte vermindert en de informatieverstrekking beter aansluit bij de behoefte van de raad.

Uitgevoerd onderzoek en vervolg : Op 6 december 2018 is in een raadsinformatieavond input opgehaald over dit onderwerp. Vervolgens heeft het college in de commissie ABZ op 7 maart een terugkoppeling gegeven. De voorlopige conclusie is dat dit zal leiden tot een aanpassing van de huidige frequentie van de tussentijdse rapportages (de huidige voor- en najaarsnota).

3.   Evaluatie regelingen voor kinderen in armoede

Doel van het onderzoek: De bestedingslijnen zoals vastgesteld in het plan van aanpak evalueren om te bepalen hoe de implementatie van het plan van aanpak Klijnsmagelden (extra middelen van het Rijk voor kinderen in armoede) is verlopen en wat de huidige stand van zaken is (zowel op financieel gebied als op het gebied van het gebruik van regelingen). Daarnaast wordt in de evaluatie gekeken of de bestedingsdoelen aansluiten op de behoeften van kinderen.  Dit doen we zowel op beleidsmatig niveau als samen met de kinderen.

Uitgevoerd onderzoek: Deze evaluatie is uitgevoerd in het tweede deel van 2018. De evaluatie bestond uit twee onderdelen. De beleidsmatige evaluatie, meer specifiek de bestedingen, en een evaluatie met de kinderen van de basis- en middelbare school. Uit het eerste deel van de evaluatie blijkt dat we dit jaar nagenoeg al het geld, dat beschikbaar is voor kinderen in armoede, uitgeven. Wel zien we dat we op sommige bestedingslijnen overschrijden. Wij verwachten dat in 2019 de uitgaven op de verschillende bestedingslijnen stabiliseren. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport en de raadsbrief 2018-407.

ga terug