Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening bestaat uit

a. De balans en de toelichting;
b. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting;

c. De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (de SISA-bijlage)
d. het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Ad. b. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat:

a. Per programma(onderdeel) de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan;
b. Het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
c. Kosten van de overhead;
d. bedrag van de VPB heffing
e. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten volgende uit de onderdelen a en b;
f. De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;

g. Het gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen a tot en met f.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat van de bovengenoemde onderdelen ook
de ramingen uit de begroting voor en na wijziging.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat ten minste:

· Een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken. Deze analyse is in het jaarverslag, per programma, weergegeven. Daar wordt het verband gelegd tussen de niet c.q. extra uitgevoerde werkzaamheden, zoals toegelicht in de  beleidsverantwoording, en de daarmee samenhangende financiële consequenties;
· Een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien;
· Een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
· Een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;

· Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.