Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Balans

ACTIVA

(x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

349

506

Kosten onderzoek en ontwikkeling

150

299

Bijdrage aan activa in Eigendom van derden

200

207

Materiële vaste activa

235.687

237.082

Investeringen met economisch nut

212.802

217.881

Gronden en terreinen

30.761

30.778

Strategische gronden

3.216

3.216

Bedrijfsgebouwen

143.992

147.649

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

167

792

Vervoermiddelen

999

845

Machines, apparaten en installaties

26.755

27.262

Overige

6.913

7.339

Investeringen met een econ. nut, waarvoor ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven

19.783

17.500

Grond-, weg- en waterbouwk.werken ec.nut met tarief

19.783

17.500

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

3.102

1.700

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

3.102

1.700

Financiële vaste activa

15.455

15.479

Kapitaalverstrekkingen

10.907

10.747

Deelnemingen

10.640

10.480

Overige verbonden partijen

267

267

Leningen

168

224

Deelnemingen

168

224

Overige

4.380

4.509

TOTAAL VASTE ACTIVA

251.491

253.067

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

3.816

3.341

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jr

34.064

42.224

Vorderingen op openbare lichamen

14.921

8.890

Rekening courant/vorderingen met het rijk

10.719

25.650

Rekening courant verhoudingen met overige niet-financiële instellingen

1.015

1.749

Vorderingen overig

7.410

5.935

Liquide middelen

1.412

528

Overlopende activa

451

2.701

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

39.743

48.794

TOTAAL ACTIVA

291.234

301.861

PASSIVA

(x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

98.253

108.440

Reserves

108.935

91.395

Algemene reserve

43.209

18.198

Bestemmingsreserve

65.726

73.197

Saldo van de rekening van baten en lasten

-10.682

17.044

Saldo van rekening van baten en lasten

-10.682

17.044

Vreemd vermogen

166.973

172.216

Voorzieningen

13.087

13.266

Vaste schulden banken en overige

153.500

158.500

Waarborgsommen

386

449

TOTAAL VASTE PASSIVA

265.226

280.655

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden

22.347

20.440

Overlopende passiva

3.662

766

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

26.009

21.206

TOTAAL PASSIVA

291.234

301.861

(x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

Gewaarborgde geldleningen

209.868

222.798