Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van incidentele baten en lasten is een verplicht onderdeel van de toelichting op de jaarrekening. Het gaat hierbij om baten of lasten die vallen buiten de structurele/reguliere activiteiten van de gemeente en die zich maximaal drie jaar achter elkaar voordoen.

Hieronder vermelden wij de incidentele baten en lasten die zich in 2018 hebben voorgedaan voor bedragen groter dan € 25.000. Voor de toelichting op deze bedragen verwijzen wij u ook naar de betreffende programma’s.

progr.

Incidentele lasten

begroot na wijz.

realis.

voord. + / nad. -

Toelichting

1

Kosten oude en nieuwe raad

        25

        25

         -  

1

Lagere dotatie aan de wethoudersvoorziening

         -  

       -427

        427

Herberekening benodigde omvang voorziening

2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

 11.025

   3.007

   8.018

Lasten grondexploitaties 2018 (op taakveld 3.2 BBV)

2

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

 11.915

 10.712

   1.203

Lasten grondexploitaties 2018 (op taakveld 8.2 BBV)

2

Citymarketing

      100

        45

        55

Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

2

Haalbaarheidsstudie tunnel Liesbosch

        75

         -  

        75

Geen uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

2

Energieneutraal Nieuwegein

      300

      135

      165

Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

2

Poldermolen

        55

         -  

        55

Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

2

betere buurten

      455

        87

      368

Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

2

planontwikkelingskosten

        58

      226

     -169

Hogere uitgaven in 2018 als gevolg van meer noodzakelijke externe expertise.

2

Openbare orde en veiligheid

        52

        52

         -  

2

Invoering omgevingswet

      600

      373

      227

kosten deels binnen ambtelijke organisatie opgevangen

2

Aanschaffingen Stadstoezicht

        49

         -  

        49

Geen uitgaven in 2018

2

Verkeer en vervoer

         -  

     -244

      244

Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

2

Openbaar groen

         -  

     -107

      107

Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

2

Terugontvangen BTW afvalinzameling

         -  

     -375

      375

Terugontvangen BTW over oude jaren

2

Kosten onderzoek begraafplaats

         -  

        44

       -44

Eenmalige uitgaven in 2018

4

Afrekeningen subsidie buurtsportcoaches

         -  

       -55

        55

Afrekening subsidies over oude jaren

4

Cultuurvisie

        42

        25

        17

Lagere uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

4

Doorschuiven verplaatsing mozaïeken

      136

         -  

      136

Geen uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

5

Vrijval subsidies oude jaren

         -  

     -655

      655

Afrekening subsidies over oude jaren

5

Transformatie sociaal domein

   2.968

   2.270

      698

Lagere uitgaven in 2018 op incidentele budgetten voor transformatie sociaal domein

5

WSW transitie

      638

      559

        79

De ingeschatte transitiekosten wsw zijn lager uitgevallen

6

Uitstel tijdelijke huisvestingkosten Groenling

      150

         -  

      150

Geen uitgaven in 2018 vanwege vertraging uitvoering

6

Kapitaallasten brandweerpost-zuid

         -  

       -57

        57

Lagere kapitaallasten door ingebruikname in 2019

6

Dienstverlening en Lean

      250

      250

         -  

6

ICT

      410

      410

         -  

7

extra dotatie voorziening de kom

         -  

      175

     -175

Verhoging van de voorziening BTW de Kom

7

vpb grondexploitaties 2018 en aanpassing 2017

         -  

      706

     -706

Betreft de last vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf 2018 en een bijstelling over 2017

7

voorziening vpb reclame-inkomsten

         -  

      122

     -122

Betreft de last voor een te vormen voorziening inzake vennootschapsbelasting reclame inkomsten

totaal incidentele lasten

 29.303

 17.360

 11.907