Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Informatie over de Wet Normering bezoldiging van Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2018 Gemeente Nieuwegein

De WNT is van toepassing op gemeente Nieuwegein.  Het voor gemeente Nieuwegein toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

P.J.M. Liebregts

J.S.Y. Houtman

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01-2018 – 31-12-2018

01-01-2018 – 31-12-2018

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1.0

1.0

Dienstbetrekking?

Ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

122.967

89.532

Beloningen betaalbaar op termijn

18.102

14.290

Subtotaal

141.069

103.822

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

Totale bezoldiging

141.069

103.822

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.  

N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.  

N.v.t.

Gegevens 2017

bedragen x € 1

P.J.M. Liebregts

J.S.Y. Houtman

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01-2017 – 31-12-2017

01-01-2017 – 31-12-2017

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1.0

1.0

Dienstbetrekking?

Ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

118.547

87.850

Beloningen betaalbaar op termijn

16.707

12.860

Subtotaal

135.254

100.710

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

Totale bezoldiging

135.254

100.710

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 1
Niet van toepassing.  

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking  
niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen 1.