Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Indeling taakvelden (x € 1.000)

Lasten

Baten

Progr.1

Progr.2

Progr.3

Progr.4

Progr.5

Progr.6

Progr.7

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-2.234

151

-2.083

-2.083

0.10

Mutaties reserves

-10.661

10.637

779

874

34

4.194

191

-6.096

-24

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

10.682

10.682

0.2

Burgerzaken

-889

1.379

490

490

0.4

Overhead

-43.354

3.041

-120

-40.193

-40.314

0.5

Treasury

-244

647

403

403

0.61

OZB woningen

12.191

12.191

12.191

0.62

OZB niet-woningen

3.866

3.866

3.866

0.63

Parkeerbelasting

1.576

1.576

1.576

0.64

Belastingen overig

-1.471

1.015

41

-497

-456

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

83.871

83.871

83.871

0.8

Overige baten en lasten

-308

208

-100

-100

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-706

-706

-706

0. Bestuur en ondersteuning

-59.866

129.263

-1.713

779

874

34

4.194

-39.962

94.509

69.397

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.551

204

-3.180

-168

-3.348

1.2

Openbare orde en veiligheid

-388

503

-105

220

115

1. Veiligheid

-3.940

707

-105

-2.960

-168

-3.233

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-3.923

1.919

-2.004

-2.004

2.2

Parkeren

-5.160

3.480

-1.681

-1.681

2.3

Recreatieve havens

-59

21

-37

-37

2.4

Economische havens en waterwegen

-21

-21

-21

2.5

Openbaar vervoer

-94

40

-46

-8

-54

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-9.257

5.460

-3.751

-46

-3.796

3. Economie

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-5.579

10.667

2.722

5.088

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-241

27

-213

-213

3.4

Economische promotie

86

86

86

3. Economie

-5.820

10.780

2.508

86

4.961

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

-37

2

-35

-35

4.2

Onderwijshuisvesting

-4.865

711

-412

-3.742

-4.154

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.666

1.691

-927

-48

-975

4. Onderwijs

-7.567

2.404

-1.373

-3.790

-5.164

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-491

-491

-491

5.2

Sportaccommodaties

-3.724

828

-1.083

-1.813

-2.896

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-4.816

1.466

-3

-3.121

-226

-3.350

5.4

Musea

-164

-164

-164

5.5

Cultureel erfgoed

-207

81

-45

-80

-125

5.6

Media

-1.860

-1.860

-1.860

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-4.084

112

-3.710

-225

-37

-3.972

5. Sport, cultuur en recreatie

-15.345

2.487

-3

-3.710

-6.990

-2.156

-12.858

6. Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.405

634

-2.665

-105

-2.771

6.2

Wijkteams

-4.368

-4.368

-4.368

6.3

Inkomensregelingen

-26.721

19.268

-565

-6.888

-7.453

6.4

Begeleide participatie

-3.811

172

-3.639

-3.639

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.275

-1.275

-1.275

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.253

20

-1.233

-1.233

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-11.287

738

-10.549

-10.549

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.042

-11.042

-11.042

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-2.182

-2.182

-2.182

6. Sociaal domein

-65.344

20.832

-565

-43.842

-105

-44.512

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-1.899

-1.899

-1.899

7.2

Riolering

-2.842

4.714

1.872

1.872

7.3

Afval

-4.670

5.644

1.033

-59

974

7.4

Milieubeheer

-633

52

-548

-33

-581

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-102

302

207

-7

200

7. Volksgezondheid en milieu

-10.147

10.712

-548

3.079

-1.899

-66

565

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

-717

109

-608

-608

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-22.034

14.800

-4.866

-1

-7.234

8.3

Wonen en bouwen

-536

3.018

2.482

2.482

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-23.287

17.927

-2.993

-1

-5.360

Totaal

-200.572

200.572

-1.821

-254

-7.032

-6.956

-42.920

-46.293

94.595

0

Met ingang van 2017 schrijft het BBV voor dat er een overzicht in de begroting wordt opgenomen van de lasten en baten per taakveld. Deze taakvelden zijn landelijk voorgeschreven. Door deze standaardindeling is een betere vergelijking van de lasten en baten tussen gemeenten mogelijk.Op basis van de BBV zijn in dit overzicht de kosten van het programma Bedrijfsvoering toegerekend aan de betreffende taakvelden, voor zo ver het geen overhead betreft. Met ingang van 2017 wordt de overhead bij alle gemeenten zichtbaar gemaakt op taakveld 0.4. Het totaal van de taakvelden per programma vindt u tevens terug bij de programmaverantwoording.