Jaarverslag 2018

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Om een goed beeld te hebben van de meerjarige onderhoudslasten, is het van belang om per beheerdomein te beschikken over een beheerplan. Er zijn beheerplannen voor onder meer Wegen, Civiele bouwwerken, Groen, Spelen en Weg- en straatmeubilair.
In 2018 zijn bij de nota kapitaalgoederen 2019 – 2023 (2018-183) de beheerplannen voor de beheerdomeinen vastgesteld. In de nota kapitaalgoederen is de opgave inzichtelijk gemaakt. Aan de hand daarvan is ook het financiële perspectief inzichtelijk.

Kwaliteitsniveau/-ambitie
Voor Beheer Openbare Ruimte is het beeldkwaliteitsniveau door de raad bepaald op niveau B. Voor de binnenstad geldt niveau A. Er zijn vier beeldkwaliteitsniveaus: respectievelijk A+/A, B, C en D. Beeldkwaliteit A+ is het hoogste beeldkwaliteitsniveau, waarna het beeldkwaliteitsniveau afloopt tot niveau D. Voor elk beheerdomein worden deze normen gedefinieerd. Voor zwerfvuil geldt bijvoorbeeld dat op niveau B een bepaalde hoeveelheid zwerfafval op een aantal vierkante meters aanwezig mag zijn. Hetzelfde geldt voor onkruid, etc. etc. Deze hoeveelheid verschilt per niveau.

Bij onderhoud is integrale afstemming van vakdisciplines het uitgangspunt. Waar mogelijk maken we werk met werk.
In de synergie van werkzaamheden van Openbaar- en andere domeinen, zoeken we naar kostenbesparingen. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de algemene doelstelling: We realiseren samen met inwoners en partners een toekomstbestendige openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. De openbare ruimte is toegankelijk en aantrekkelijk voor huidige en toekomstige generaties - jong en oud - als omgeving om in te wonen, recreëren en werken. We behouden en versterken de kwaliteit van de openbare ruimte en stellen de gebruiker en of functie centraal.

Overzicht beleidskader

Kapitaalgoederen

Beheerplan + looptijd

Kwaliteitsniveau/
ambitie

Toelichting

Wegen

Beheerplan wegen 2018 – 2022

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B (CROW norm)

Civiele bouwwerken

Beheerplan Civiele bouwwerken 2018 – 2022

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B (CROW norm)

Bebording en bebakening

Beheerplan Weg- en straatmeubilair 2019 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Water (baggeren en beschoeiingen)

Baggerplan Tertiaire Watergangen 2014-2028, Rapportage oevers en beschoeiingen, 2016

Conform beheer- en onderhoudsplannen.

Riolering

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Wet milieubeheer en Waterwet
Robuust en gezond openbaar
watersysteem

Speelvoorzieningen

Speelbeheerplan 2017

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen
conform het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Op basis van jaarlijkse veiligheidsinspecties wordt de prioritering van het onderhoud inclusief vervanging bepaald.

Groen en bomen

Beheerplan Groen 2019 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldniveau B-niveau (IBOR en CROW)

Uitputting onderhouds Voorzieningen (x € 1.000)

Boekwaarde

Geraamde storting

Geraamde onttrekking

Realisatie storting

Realisatie onttrekking

Verschil

Boekwaarde

31-12-2017

2018

2018

2018 

2018

2018

31-12-2018

Onderhoud sportaccommodaties

306

252

505

252

262

243

296

Onderhoud overige accommodaties

1.528

248

486

248

365

121

1.412

Onderhoud bruggen, tunnels en viaducten

581

579

800

579

299

501

861

Wegen en mobiliteit

2.385

528

1.797

585

1.441

356

1.529

Onderhoud sportvelden

195

189

0

189

114

-114

270

Onderhoud stadshuis

444

254

112

254

171

-59

527

Onderhoud Theater

347

158

198

158

108

90

398

Onderhoud parkeren

1.038

290

290

30

-30

1.297

Schoolgebouwen en buurtpleinen

0

89

89

84

5

6.824

2.587

3.898

2.644

2.874

1.108

6.595

Toelichting per soort kapitaalgoed

Wegen

Eens in de vier jaar wordt het beheerplan wegen geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden in 2018. In het beheerplan wordt het onderhoud aan de wegen voor de aankomende jaren in beeld gebracht. Op basis van inspecties worden de uit te voeren werken bepaald en ingepland.

In 2018 zijn onder meer uitgevoerd:

- Investering elementenverhardingen
In 2018 is niet de volledige investering benut. Omdat de elementenverharding met name in de woonwijken aanwezig is, is overleg met bewoners benodigd voordat kan worden overgegaan tot uitvoering. We continueren deze aanpak. Ook zoeken we synergie in de betere buurten en in projecten.
Daarnaast zijn er grote gebieden verharding (Doorslag) definitief herstraat na afronding van een rioolproject en eerste zettingsperiode.

- Algemene projecten
De ovonde in Galecop is afgerond.
Asfalt Jutphaas/Wijkersloot is afgerond.
Fietspad AC Verhoefweg is afgerond.
Betondekken aan de Graaf Anselmdek. Volledige dek is afgerond eveneens de parkeerplaatsen onder het dek herstraat en in gebruik genomen.

Civiele bouwwerken

Eens in de vier jaar wordt het beheerplan civiele bouwwerken geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden in 2018. In het beheerplan wordt het onderhoud aan de civiele bouwwerken voor de komende periode in beeld gebracht. Op basis van inspecties worden de uit te voeren werken bepaald en ingepland. In 2018 zijn onder meer uitgevoerd:

- Tunnels

Bij diverse tunnels was sprake van wateroverlast. In 2018 zijn diverse maatregelen uitgevoerd in onder meer de Vronesteyn- en Lijsterbestunnel.

- Bruggen
De renovatie van de Oranjebrug is vertraagd en doorgeschoven naar 2019.
Innundatiebrug Overeindseweg. Dit project is vertraagd. De geplande werkzaamheden vinden plaats in het project waarbij tevens subsidie benodigd is en sprake is van samenwerking met een buurgemeente.

Bebording en bebakening
Voor 2018 stonden een aantal tramverkeerregelinstallaties op de nominatie om vernieuwd te worden. In 2020 worden, vanwege de komst van de nieuwe lage vloertram, de perrons van de tramhaltes verlaagd. Tegelijkertijd wil de provincie het tramtracé ten zuiden van de Zuidstedeweg gaan vernieuwen zoals dit enkele jaren geleden al is gedaan voor het baanvak ten noorden van halte Stadscentrum. De werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd als de tram enkele weken uit dienst wordt genomen.

Om de hinder aan reizigers en omwonenden beperkt te houden laten we de vervanging van deze verkeerslichtinstallaties samenvallen met de noodzakelijke buitendienststelling voor de werkzaamheden aan de trambaan en halteperrons in 2020.

Voor wat betreft de bebording, in 2018  zijn de borden in de wijk Galecop vervangen.

Water (baggeren en beschoeiingen)

Er is conform het baggerplan Tertiaire watergangen, gebaggerd in de wijken:
Batau Zuid, Huis de Geer, Zuilenstein, en een deel van het westelijk deel van Park Oudegein en het Hooglandse Jaagpad.

In het kader van de Impulsregeling klimaatadaptatie in de stad (i.s.m. HdSR) is in de wijk Merwestein extra oppervlaktewater gerealiseerd.In het verlengde daarvan en in samenwerking met de ontwikkelaar kon daar tevens een wadi gerealiseerd worden aan de Meentwal (deze is overigens niet ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht).

Beschoeiingen zijn vervangen volgens het beheerplan. Dit is onder meer gerealiseerd aan de Nedereindseweg ter hoogte van De Middenhof, Helmkruid, Specht en Lichtegaarde.

Riolering

In 2018 is het vGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) geactualiseerd. In het beheerplan wordt de opgave voor de riolering voor de komende periode in beeld gebracht. Op basis van inspecties worden de uit te voeren werken bepaald en ingepland. In 2018 zijn onder meer uitgevoerd:
Batau Zuid - Rioolvervanging deel Landauerdrift
Batau Zuid / Doorslag - Relining Stamriool Wijkerslootweg
Doorslag Noord - Rioolvervanging Pimpelmees / Leeuwerik en omgeving
Fokkesteeg - Rioolvervanging Graaf Rupertlaan, rioolvervanging Schansen Noord (Diemerschans),
Galecop - rioolvervanging deel Jan van Scorelhage

Speelvoorzieningen
In 2017 zijn middels motie (M91 onderhoudsplannen kapitaalgoederen) extra middelen beschikbaar gesteld voor groen, schoon en spelen. Voor het onderdeel schoon zijn de middelen ingezet om frequent de civiele bouwwerken te kunnen ontdoen van graffiti. Bij de speelvoorzieningen konden oude speeltoestellen direct worden vervangen.
In 2018 zijn naast de grote speelvoorziening in de Galecopperzoom ook veel speelplekken vervangen aan onder meer de Weegbree, Hindeweide, IJlsterveste.

Groen en Bomen

In 2017 zijn middels motie (M91 onderhoudsplannen kapitaalgoederen) extra middelen beschikbaar gesteld voor groen, schoon en spelen. Voor het onderdeel groen is dit ingezet voor meer maaien en meer snoeien. De maaifrequenties op verschillende onderdelen is verhoogd, zoals bij ruwe bermen en recreatief gras. Voor wat betreft het snoeien is ingezet op (rand)snoei van beplantingsvakken. Deze maatregelen zijn door heel Nieuwegein uitgevoerd.

In motie 91 is tevens een eenmalige impuls beschikbaar gesteld ten behoeve van met name woekerende uitheemse soorten. Hiervoor hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Verwijderen van ongewenste vegetatie (voornamelijk opschot langs sloten)
- In het herstraatproject aan de Stormvogel is de in het talud aanwezige Japanse duizendknoop verwijderd door het talud af te graven en opnieuw weer op te bouwen. Verder hebben we op andere locaties schermen geplaatst zodat de Japanse duizendknoop zich in dit gebied niet verder kan verspreiden.

Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed
Beleidskader : vanuit de vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het meerjarig planmatig onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de voorzieningen voor onderhoud:

  1. Voorziening Stadshuis
  2. Voorziening Theater
  3. Voorziening Parkeergarages Binnenstad
  4. Voorziening Sportaccommodaties (binnensport, buitensport en sportvelden)
  5. Voorziening Schoolgebouwen en Buurtpleinen
  6. Voorziening Overige gebouwen

De dotaties zijn gebaseerd op de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

Kapitaalgoederen

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau/
ambitie

Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad

MJOP's 2018-2029

conditieniveau 2
(kwaliteit is goed of beter)

Overige gebouwen

Brede School De Lotus: MJOP 2018-2029
Gemeentewerf: MJOP 2018-2029
Overige gebouwen: MJOP's 2018-2029

conditieniveau 2

conditieniveau 2

conditieniveau 3 (kwaliteit is redelijk of beter)

Projecten gemeentelijk vastgoed
Aan de Henri Dunantlaan is de nieuwe Brandweerpost Zuid gerealiseerd. Door een herberekening van de afschrijvingstermijnen kon het aanvankelijke investeringskrediet met € 292.000 worden verhoogd, waardoor verschillende aanvullende voorzieningen op het gebied van duurzaamheid konden worden aangebracht. Deze wijziging wordt met de VJN 2019 in de begroting verwerkt.