Jaarverslag 2018

Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn volgens het BBV privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de nota verbonden partijen, die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In deze paragraaf is een totaaloverzicht van de verbonden partijen opgenomen. Conform het BBV is dit uitgesplitst in 4 categorieën: gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen, coöperaties en vennootschappen en overige verbonden partijen. Na het totaaloverzicht wordt informatie per verbonden partij getoond.

Samenvattend overzicht van verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Pauw Bedrijven

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Coöperaties en Vennootschappen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Coöperatie Parkeerservice UA

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Vitens

Stichtingen & verenigingen

Geynwijs

Stichting Administratiekantoor Dataland

Overige verbonden partijen

geen

Stichting Geynwijs
Op 22 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Nieuwegein ingestemd met het principebesluit van het college om alle taken van de Stichting Geynwijs onder te brengen in de gemeentelijke organisatie en de stichting te ontbinden. De gemeente heeft inmiddels alle taken van de Stichting overgenomen. De Stichting zal in 2019, na vaststelling van de subsidie over 2018 en de jaarrekening 2018, worden ontbonden en maakt daarbij zo mogelijk gebruik van de zogenaamde verkorte liquidatieprocedure.

Sorteren op