Jaarverslag 2018

Paragrafen

Parkeren

Inleiding

Deze paragraaf bevat het financieel resultaat over 2018 van het Parkeerbedrijf. Het Parkeerbedrijf is onderdeel van het Ruimtelijk Domein en heeft de regie op het betaald parkeren in Nieuwegein.
De parkeerexploitatie 2018 is op 18 december 2017 door de raad vastgesteld. Het afgelopen jaar is het totale aantal kortparkeerders in de parkeergarages in City met 1,5 miljoen gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Dit geldt ook voor de gemiddelde verblijfsduur in de parkeergarages (75 minuten). Het tariefbeleid voor het straatparkeren in City maakt dat hier voornamelijk zakelijke vergunning-houder parkeren en weinig kortparkeerders. Van de kortparkeerders die er wel staan, maakt 41% gebruik van belparkeren. Het effect van het gratis parkeren op 2 e feestdagen en Hemelvaart op de bezoekersaantallen is positief. Ten opzichte van 2017 zijn er op deze dagen meer bezoekers naar City gekomen. Het aantal vergunninghouders is vorig jaar met circa 150 gestegen. Het aantal stallings-bewegingen in de gratis bewaakte fietsenstallingen is in totaal gegroeid met 56.000 naar 343.000. Deze groei kan deels worden verklaard door de digitale registratie. Het gebruik van de gratis bewaakte fietsenstalling P-West is wel sterk gedaald. Het resultaat van de parkeerexploitatie is positief. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt dan begroot. De inkomsten zijn minder dan begroot.

Doel parkeerbeleid
Doel van het betaald parkeren in Nieuwegein wordt samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Het achterliggende parkeerbeleid draagt bij aan zowel het verbeteren van de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de gezondheid als de financiën van de gemeente.

Leefbaarheid : betaald parkeren voorkomt parkeeroverlast. Naast een hoge parkeerdruk is draagvlak bij belanghebbenden nodig bij het invoeren of afschaffen van betaald parkeren.
Ruimtelijke kwaliteit : parkeren in gebouwde voorzieningen stimuleren komt de kwaliteit van de City ten goede. Met het in één hand hebben van alle parkeervoorzieningen kan optimaal gebruik worden gemaakt van dubbelgebruik door de gebruikers van City. Hierdoor is meer ruimte beschikbaar voor herontwikkeling op het maaiveld.
Gezondheid : het stimuleren van fietsgebruik resulteert in een betere gezondheid en luchtkwaliteit.
Financieel : met de realisatie en exploitatie van de parkeervoorziening zijn kosten gemoeid. Betaald parkeren dient ter dekking van deze kosten. Afgesproken is dat het betaald parkeren in Nieuwegein over een periode van 40 jaar bezien minimaal kostendekkend is beheerd en geëxploiteerd.

Wat hebben we gedaan?

Algemeen
In 2018 heeft City zich verder geprofileerd als regionaal winkelcentrum. Als stakeholder in de binnenstad heeft het Parkeerbedrijf van de gemeente ook haar bijdrage geleverd. Deels door inzet van communicatiemiddelen en -budget waaronder online marketing (in zoekopdrachten via Google tonen van advertentie over goedkoper parkeren in de parkeergarage Theater) maar ook muziek en geur in de parkeergarages. Vanuit Binnenstadsmanagement is het parkeerexperiment met gratis parkeren gecontinueerd en konden bezoekers van City op alle 2 e feestdagen en Hemelvaart gratis parkeren.
Uit de evaluatie hiervan blijkt een duidelijk groei van de bezoekersaantallen ten opzichte van dezelfde feestdagen zonder gratis parkeren. Ook is er gewerkt aan de verdergaande digitalisering van het parkeren (digitaal in- en uitchecken in de fietsenstallingen, een app voor bezoekersparkeren, uitbreiding van kentekenparkeren naar alle parkeergarages en het mogelijk maken van achteraf maandelijks betalen voor het parkeren in de parkeergarages via belparkeren). Nog niet al deze ontwikkelingen zijn afgerond. Dit geldt ook voor de voorbereiding van de renovatie van de parkeergarage Cityplaza. Het schoonmaakcontract voor de parkeergarage Cityplaza is, samen met het schoonmaakcontract voor het buitengebied van City, opnieuw aanbesteed. Tot slot is op de gebruikelijke wijze uitvoering gegeven aan het preventief en correctief onderhoud van alle parkeervoorzieningen.

Coöperatie ParkeerService
Wij zijn lid van de Coöperatie ParkeerService. In 2017 is een transitie gestart die loopt tot 2021. In 2018 was onze bijdrage aan de transitie € 40.347.

Financiële positie Parkeerbedrijf
Terugkijkend op de totale parkeerexploitatie (straatparkeren, garageparkeren en fietsparkeren) blijkt dat de kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de parkeervoorzieningen lager te zijn dat begroot. Tegelijkertijd zijn er minder inkomsten. Het jaarresultaat valt hierdoor positiever uit dan begroot. Het jaarresultaat bedraagt plus € 164.000 doordat er € 383.000 minder is uitgegeven dan begroot en € 219.000 minder inkomsten waren dan begroot.

De baten en lasten van Parkeren komen op twee plekken terug in de jaarrekening; in het programma Algemene dekkingsmiddelen voor het onderdeel straatparkeren en in het programma Leefomgeving en veiligheid voor de overige onderdelen waaronder garageparkeren en fietsparkeren. Onderstaand een onderverdeling van het resultaat verdeeld over de programma's:

 

begroot

realisatie

baten

Programma Algemene dekkingsmiddelen

1.482

1.576

lasten

Programma Algemene dekkingsmiddelen

0

0

saldo

1.482

1.576

baten

Programma Leefomgeving

3.793

3.480

lasten

Programma Leefomgeving

6.292

5.161

extra comptabele verwerking rente

748

saldo

-2.499

-2.429

totaal saldo 

-1.017

-853

Straatparkeren
Wat betreft de hogere inkomsten van € 94.000 is er sprake van een groter aandeel omzet belparkeren (€ 120.000). Ook zijn er mee parkeervergunningen uitgegeven (€ 89.000). Daar tegenover staan minder inkomsten uit kortparkeren op straat (€ 80.000) en minder naheffingsaanslagen (€ 33.000). Wat betreft de kosten is bespaart op geldgaring, facilitaire kosten (parkeerbalie) en waren er geen onvoorziene kosten.

Garageparkeren
Ten opzichte van de begroting zijn er € 355.000 minder inkomsten uit garageparkeren dan begroot. Hierin is al verwerkt dat er voor € 70.000 meer abonnementen zijn uitgegeven. Wat betreft deze lagere inkomsten wordt gesteld dat ondanks de gelijke aantallen kortparkeerders, een stabiele verblijfsduur en de geïndexeerde parkeertarieven dit kan worden verklaard door een 36% hoger omzet dan begroot in de parkeergarage Theater. Wat betreft de kosten is bespaard op schoonmaak-kosten, beheerkosten en onvoorziene kosten. De grootste besparing wordt gerealiseerd door minder kapitaallasten op de afschrijvingen van de diverse parkeergarages. Tot slot heeft er een correctie plaatsgevonden in de afschrijvingslasten van de parkeergarages.

Overige inkomsten
Naast inkomsten uit straatparkeren en garageparkeren zijn er ook begrote inkomsten uit een bijdrage fietsparkeren en een niet begrote bijdrage derden (€ 41.000 inkomsten uit reclame en verhuur parkeerplaatsen).

Jaarresultaat
Op straatparkeren, garageparkeren en bijdragen van derden samen zijn er € 219.000 minder inkomsten dan begroot. Samen met € 383.000 minder kosten is het eindresultaat € 164.000 positief.  

Actualisatie ontwikkeling bestemmingsreserve

Een technische toelichting is te vinden in paragraaf 4.1.4.2.1.1 bij het Overzicht reservemutaties.
In de huidige parkeerexploitatie per 1 januari 2019 is berekend dat op basis van de bij vaststelling bekende uitgangspunten en parameters het dieptepunt van de parkeerreserve niet dieper zou worden en niet in de tijd naar achteren zou schuiven. De parkeerexploitatie vertoont op de lange termijn (40 jaar) nog steeds een positief resultaat. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de raad dat betaald parkeren in Nieuwegein minimaal kostendekkend moet zijn.