Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Omschrijving

Begroting 2018 voor wijziging

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Programma                 (x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en dienstverlening

1.432

3.665

-2.233

1.482

3.851

-2.369

1.613

3.434

-1.821

Wonen en economie

29.442

30.038

-597

32.226

25.673

6.553

14.780

15.814

-1.034

Leefomgeving en veiligheid

16.791

27.329

-10.538

17.071

26.145

-9.075

16.767

24.673

-7.906

Vrije tijd

33

7.094

-7.061

118

7.352

-7.234

194

7.184

-6.990

Versterking eigen kracht, ondersteuning en Bescherming

21.955

68.139

-46.184

20.656

69.261

-48.605

22.506

69.620

-47.114

Bedrijfsvoering

5.794

28.099

-22.305

5.781

30.239

-24.459

5.510

29.821

-24.311

Algemene dekkingsmiddelen

8.218

6.066

2.152

7.987

5.777

2.210

2.019

1.186

833

Totaal programma

83.665

170.431

-86.766

85.321

168.298

-82.977

63.388

151.731

-88.343

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden

15.582

15.582

15.582

15.582

16.276

16.276

Algemene uitkeringen

82.189

82.189

84.440

84.440

83.871

83.871

Dividend

236

236

406

406

405

405

Saldo van de financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

11

11

Totaal algemene dekkingsmiddelen

98.007

0

98.007

100.428

0

100.428

100.563

0

100.563

Kosten van de overhead

1.849

21.477

-19.628

1.210

23.290

-22.080

1.581

23.754

-22.173

Heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

706

-706

Totaal saldo van baten en lasten voor reservemutaties

183.520

191.908

-8.388

186.959

191.588

-4.630

165.533

176.191

-10.658

Toev.en onttrekkingen aan reserves

8.598

197

8.401

15.407

10.686

4.721

10.465

10.489

-24

Totaal saldo van baten en lasten na reservemutaties

192.118

192.105

13

202.366

202.274

92

175.998

186.680

-10.682

N.B. Bovenstaande tabel heeft op grond van BBV-voorschriften sinds de jaarrekening 2017 een andere indeling. Onder andere Algemene dekkingsmiddelen en Overhead zijn in deze tabel apart gepresenteerd. Dit maakt dat één-op-één vergelijking van deze tabel met de bedragen bij bijvoorbeeld de programma’s niet mogelijk is. Daarom voegen wij voor de leesbaarheid onderstaand overzicht toe.

Programma

(x € 1)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Bestuur en Dienstverlening

3.665.400

3.850.800

3.433.644

417.156

Wonen en Economie

30.038.100

25.673.068

15.813.536

9.859.532

Leefomgeving en Veiligheid

27.329.300

26.145.028

24.672.937

1.472.091

Vrije Tijd

7.093.800

7.351.500

7.183.625

167.875

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

68.049.600

69.261.250

69.448.223

-186.973

Bedrijfsvoering

49.665.400

53.529.599

53.574.712

-45.113

Algemene middelen

6.066.200

5.777.136

1.891.741

3.885.395

Totaal lasten

191.907.800

191.588.381

176.018.419

15.569.962

Bestuur en Dienstverlening

1.432.000

1.482.000

1.612.745

-130.745

Wonen en Economie

29.441.600

32.226.400

14.780.447

17.445.953

Leefomgeving en Veiligheid

16.791.100

17.070.500

16.766.838

303.662

Vrije Tijd

33.300

117.800

193.860

-76.060

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

21.954.700

20.656.250

22.333.824

-1.677.574

Bedrijfsvoering

7.642.700

6.990.800

7.090.775

-99.975

Algemene middelen

106.224.800

108.415.035

102.582.343

5.832.692

Totaal baten

183.520.200

186.958.785

165.360.832

21.597.953

Saldo van lasten en baten

-8.387.600

-4.629.596

-10.657.587

6.027.991

Storting in reserves

197.000

10.686.090

10.661.090

25.000

Onttrekking aan reserves

8.597.500

15.407.386

10.636.708

4.770.678

Jaarrekening 2018

12.900

91.700

-10.681.969

10.773.669

Financieel beeld
De jaarrekening 2018 sluit uiteindelijk met een saldo van baten en lasten van € 10.681.969. Dit is inclusief de cijfers van het grondbedrijf en sociaal domein. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's en de paragraaf grondbeleid.