Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Vennootschapsbelasting (VPB)

Sinds 1 januari 2016 is de wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen van kracht. Als een overheid (zoals de Gemeente Nieuwegein) dezelfde activiteit uitvoert als het bedrijfsleven, was de overheid voor 2016 in het voordeel omdat ze géén vennootschapsbelasting behoefde te betalen. Sinds 2016 moeten overheden VPB betalen als ze fiscale winst maken.

Om te bepalen welke activiteiten vennootschapsbelastingplichtig zijn, hanteert de fiscus 3 criteria:

  • Deelname aan het economisch verkeer, d.w.z. kan de activiteit ook door een niet-overheid worden uitgevoerd.
  • Structureel creëren van een overschot, d.w.z. meerdere jaren winst maken.
  • Organisatie van arbeid en kapitaal, d.w.z. mensen en machines/gebouwen.

Op basis van deze criteria is vastgesteld dat de Gemeente Nieuwegein VPB-plichtig is met haar actieve grondbeleid. Zoals te zien is in de paragraaf Grondbeleid is in 2018 ook uitgegaan van een VPB-last van € 0,5 mln. Dat bedrag is gelijk aan de betaalde voorlopige aanslag VPB. Net als in 2016 en 2017 wordt voorgesteld om dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Grondbedrijf.

VPB jaar 2016
Eind februari 2019 is de daadwerkelijke aangifte VPB gedaan over het jaar 2016. Normaliter zou deze aangifte uiterlijk april 2018 gedaan moeten zijn. Gemeentelijke grondexploitaties waren een nieuw en onbekend onderwerp voor de fiscus. Daarom heeft de fiscus afgelopen jaren steeds uitstel verleend. Het heeft tijd en overleg tussen fiscus en gemeentes gevergd voordat duidelijk is geworden hoe de VPB moet worden bepaald. Die duidelijkheid is er eind 2018 gekomen.

VPB jaar 2017
Het bedrag dat in de jaarrekening 2017 was ingeschat als VPB-last blijkt bij nader inzien toch te laag. We stellen voor de correctie van €0,2 mln. te laste van de reserve grondbedrijf te brengen. Daarmee wordt de VPB-last 2017 weer gelijk aan het bedrag van de betaalde voorlopige aanslag.