Jaarverslag 2018

Programmaverantwoording

Bedrijfsvoering

Ambitie

Bedrijfsvoering is de ruggengraat die eraan bijdraagt de gemeentelijke organisatie optimaal te laten functioneren. Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces en zorgt ervoor dat medewerkers en bestuur hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In Nieuwegein is de bedrijfsvoering grotendeels centraal georganiseerd uit oogpunt van efficiency en effectiviteit zodat de mensen in het primair proces zoveel mogelijk voor de stad inzetbaar kunnen zijn. De bedrijfsvoering moet, net als de rest van de organisatie, inspelen op de veranderingen in de maatschappij. Het is daarbij de uitdaging de bedrijfsvoering elk jaar weer doelmatiger te organiseren.

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 46.196
Gerealiseerd € 46.293
Afwijking € -97